Już 27 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników !!!

 Strona główna
O Konkursie
Zgłoszenia i rekrutacja
Regulamin Konkursu
Etapy gry
Wyniki gry
Historia BANRISK
Logowanie
Warszawski Instytut Bankowości


Wielki Finał Ligi Akademickiej BANRISK
2017-05-04

Sesją roboczą i ogłoszeniem wyników rywalizacji zakończyła piąta edycja Konkursu BANRISK Liga Akademicka. 28 kwietnia w Klubie Bankowca spotkały się wszystkie zespoły, aby w krótkich wystąpieniach podsumować swoje kilkumiesięczne zmagania.

Tegorocznym Laureatem został zespół Future Bankers reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, który osiągnął cenę 353,10 USD/akcją na wirtualnej giełdzie.

Drugie miejsce zajął zespół BBank z Politechniki Gdańskiej, z wynikiem 238,10 USD/akcję.

Na trzecim stopniu podium znalazł się zespół Lider Bank z Politechniki Świątokrzyskiej w Kielcach - 205,90 USD/akcję.

W konkursie na najlepszą prezentację zespołu-banku głosami poozostałych zespołów wygrał zespół Easy Bank z Uniwerstetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W części oficjalnej uroczystości uczestniczyli znamienici goście: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, patrona Konkursu, od wielu lat wspierającego zarówno bankowe, jak i studenckie edycje gry; Stanisław Kolasiński - doświadczony menadżer i ekspert zarządzania ryzykiem, członek Kapituły Konkursu; Zuzanna Piasecka - Dyrektor HR w Banku Gospodarstwa Krajowego, który juz od kilku lat jest fundatorem praktyk zawodowych w Banku dla Laureata Konkursu. Tę część poprowadzili wspólnie Mariola Szymańska-Koszczyc oraz Waldemar Zbytek, czyli Zarząd Warszawskiego Instytutu Bankowości, organizatora Konkursu.

Jak skomentował Ekspert Główny Konkursu: "Ostatnia decyzja w konkursie BANRISK napawała nadzieją na poprawę pozycji w rankingu przez wszystkie banki. Banki, którym przytrafiły się straty, liczyły na to, że można je jeszcze odrobić, inne starały się wykorzystać ostatnią szansę na poprawę obszarów, w których miały niesatysfakcjonujące wyniki, tzn. zbyt niskie przychody lub nadmierne koszty. Oczywiście ostatnią decyzją już niewiele można było zrobić jeżeli dystans do liderów był bardzo duży. Chociaż….. cały drugi rok działalności banków pokazał, że kolejność banków na giełdzie może się diametralnie zmienić..."


Głównym sprawcą tych giełdowych zawirowań był rynek papierów wartościowych. Silny wzrostowy trend o dużej kwartalnej amplitudzie zmian stóp procentowych przysparzał bankom bardzo dużo problemów. Analitycy w wielu bankach podejrzewali, iż może nastąpić gwałtowne zahamowanie lub odwrócenie tego trendu.

Stąd także w ostatniej decyzji nie wszyscy zadbali o adekwatne zabezpieczenie portfeli obligacji przed stratami z ujemnej wyceny do rynku. Decyzje ze zbyt małą liczbą sprzedawanych kontraktów futures nie przynosiły poprawy wyników. Także działalność operacyjna mogła ucierpieć wskutek niekontrolowanego wzrostu kosztów pozyskania funduszy lub nadmiernych kosztów ogólnych.       

W zakończonej edycji sytuacja po przedostatniej decyzji do końca nie była rozstrzygnięta. Jedynym pewnym kandydatem do zwycięstwa był chyba zespół Future Bankers z UE w Krakowie, pod warunkiem że nie popełni jakiegoś kardynalnego błędu.  I nie popełnił. Przeciwnie – wykorzystał wszystkie możliwości do umocnienia swojej pozycji. Nie dość powiedzieć, że miał największą pulę środków na rachunkach bieżących firm i osób fizycznych – a co za tym idzie – wysokie przychody z opłat z obsługi tych rachunków. Bardzo wysoki, przekraczający próg 60 mln był także dochód odsetkowy netto. To pozwoliło mu utrzymać wysokie tempo wzrostu zysku netto aż do ostatniej decyzji i dzięki temu utrzymać uzyskaną wcześniej przewagę nad konkurentami.

W ostatniej decyzji kilka innych banków także uzyskało również bardzo dobre wyniki w szczególności na: przychodach netto z działalności kredytowej, na działalności usługowej. Nie wspominam tu o działalności pozaoperacyjnej bowiem tu nie wolno było sobie pozwolić na jakiekolwiek straty, niweczące trud wniesiony przez osoby odpowiedzialne za działalność podstawową banku.  Drugi w kolejności wynik na działalności podstawowej - ku zaskoczeniu samych członków Zespołu - uzyskał BBank z Politechniki Gdańskiej. Wynik odsetkowy netto niewiele odbiegał od zwycięzcy konkursu. To właśnie ten wynik pozwolił im wskoczyć z ósmego miejsca na drugie. Trzeba jednak tu przyznać, że bank w całym okresie gry miał sporo osiągnięć – wielokrotnie plasował się w czołówce zajmując pierwsze i drugie miejsca. Tak więc końcowe osiągniecie było w pełni uzasadnione.

Podobny przebieg miały rezultaty LiderBanku z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, który ostatecznie uplasował się na trzecim miejscu. Bank ten w przeszłości dwukrotnie zajmował drugie, a raz pierwsze miejsce. W ostatniej decyzji wypracował wysoki zysk netto pochodzący z dobrych wyników działalności operacyjnej i wyniku netto z wyceny portfela obligacji. Te rezultaty, oprócz bieżącego kwartału, także miały wpływ na ostateczny wynik. Miejsce na podium w pełni Zespołowi się należało.

Podsumowanie działalności wszystkich banków w ciągu dwóch lat w takcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy było okazją do oceny, czego Zespoły się nauczyły w tracie tego szkolenia. Przysłuchując się wypowiedziom członków Zarządów można było poznać całe spektrum pozytywów i słabszych stron podejmowanych decyzji, a wnioski prezentowane przez poszczególne Zespoły pokazały jak dojrzałe i wszechstronne rozumienie zawiłych stron zarządzania bankiem komercyjnym wynieśli uczestnicy z tego szkolenia. Świadczyły o tym także dociekliwe pytania akcjonariuszy do Zarządów. Mentor zwrócił uwagę, że jego wnioski zwarte w podsumowaniu są niezwykle zbieżne z tymi, na które zwrócili uwagę sami uczestnicy szkolenia.  Sesja końcowa była bardzo owocna, a studenci oraz uczestniczący w tej sesji opiekunowie studenckich kół naukowych podkreślali dużą merytoryczną wartość kilkumiesięcznych zmagań studentów z problemami zarządzania bankiem. Wszyscy wyrażali nadzieję na kontynuację programu edukacyjnego BANRISK w kolejnym roku akademickim.    

OrganizatorPatron
Patroni Medialni


  
Silnik strony: zgodka.net CMS z modułem gry symulacyjnej